Struktura akcjonariatu powyżej 5% Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji
Marek Tymiński 53 083 570 29,02% 53 083 570
Rockbridge 15 718 357 8,59% 15 718 357
Pozostali 114 141 088 62,39% 114 141 088
Wszyscy akcjonariusze łącznie 182 943 015 100,00% 182 943 015

Kapitał zakładowy CI Games S.A., w pełni opłacony, wynosi 1.829.430,15 PLN i dzieli się na:

21000000
akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
100000000
akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
400000
akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
25000000
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
1100000
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
12649990
akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
960000
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
11000000
akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja,
10833025
akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 PLN każda akcja
*(Stan na dzień 9 października 2020 r.) Aktualizacja struktury akcjonariatu dokonywana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na podstawie indywidualnych zawiadomień akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania.