OkresoweOkresowe 2020Raporty

CI GAMES SA Raport okresowy roczny za 2020 R

By 19 kwietnia 202131 maja, 2021No Comments
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 019 47 045 9 615 10 936
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 060 5 643 1 801 1 312
Zysk (strata) brutto 7 814 4 631 1 746 1 077
Zysk (strata) netto 6 070 2 007 1 357 467
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 348 4 384 7 677 1 019
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 629 -20 924 -5 058 -4 864
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -350 15 855 -78 3 686
Przepływy pieniężne netto RAZEM 11 369 -685 2 541 -159
Aktywa trwałe 74 328 67 713 16 106 15 901
Aktywa obrotowe 36 906 34 031 7 997 7 991
Aktywa RAZEM 111 234 101 744 24 104 23 892
Kapitał własny 97 763 66 758 21 185 15 676
Kapitał zakładowy 1 829 1 619 396 380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 471 34 986 2 919 8 216
Zobowiązania długoterminowe 8 173 6 474 1 771 1 520
Zobowiązania krótkoterminowe 5 298 28 512 1 148 6 695
Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona) 167 754 155 414 167 754 155 414
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,01 0,01 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/d n/d n/d n/d

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz