Okresowe 2021

SKONSOLIDOWANY raport okresowy za III kwartał 2021 r.

By 22 listopada 202123 listopada, 2021No Comments

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 882 34 781 17 963 7 830
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 359 6 182 6 879 1 329
Zysk (strata) brutto 33 584 6 259 7 367 1 409
Zysk (strata) netto 27 219 5 080 5 971 1 144
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 984 33 505 10 526 7 543
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 237 -15 945 -7 291 -3 590
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -383 4 014 -84 904
Przepływy pieniężne netto, razem 14 364 21 574 3 151 4 857
Aktywa trwałe 80 190 69 137 17 309 14 982
Aktywa obrotowe 70 082 41 150 15 127 8 917
Aktywa razem 150 272 110 287 32 436 23 899
Kapitał własny 123 659 96 544 26 691 20 921
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 395 396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 613 13 743 5 744 2 978
Zobowiazania długoterminowe 8 068 8 173 1 741 1 771
Zobowiązania krótkoterminowe 18 545 5 570 4 003 1 207
Liczba akcji średnio ważona w tys szt 182 943 162 709 182 943 162 709
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,15 0,03 0,03 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d
DANE jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 481 34 082 16 339 7 673
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 383 7 303 6 007 1 644
Zysk (strata) brutto 30 028 7 440 6 587 1 675
Zysk (strata) netto 24 348 6 009 5 341 1 353
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 512 31 705 12 397 7 138
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 367 -16 549 -10 172 -3 726
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -383 164 -84 37
Przepływy pieniężne netto, razem 9 762 15 320 2 141 3 449
Aktywa trwałe 99 568 74 328 21 492 16 106
Aktywa obrotowe 71 648 36 906 15 465 7 997
Aktywa razem 171 216 111 234 36 957 24 104
Kapitał własny 122 111 97 763 26 357 21 185
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 395 396
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 105 13 471 10 599 2 919
Zobowiazania długoterminowe 7 887 8 173 1 702 1 771
Zobowiązania krótkoterminowe 41 218 5 298 8 897 1 148
Liczba akcji średnio ważona w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,13 0,03 0,03 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

GRUPA KAPITAŁOWA CI GAMES – Raport kwartalny obejmujący skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2021 r.

ESPI – Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2021 r.