BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (33/2021) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

By 6 grudnia 202113 grudnia, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem 33/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Niewińskiego, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Adam Niewiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz

Załączniki:

Życiorys – Adam Niewiński