BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (30/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

By 15 listopada 2021No Comments

Raport bieżący 30/2021

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2021 roku, do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kaczmarczyka o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożone ze skutkiem na dzień 6 grudnia 2021 roku, tj. na dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz