BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

By 28 stycznia 20221 lutego, 2022No Comments

Raport bieżący 3/2022

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; “Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport okresowy za rok 2021:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 31 marca 2022 r.

2. Raporty okresowe za rok 2022:

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 25 maja 2022 r.

– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 7 września 2022 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 23 listopad 2022 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku. W raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym publikowanych przez Spółkę zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać zatem odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz