BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (28/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2021 roku

By 9 listopada 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem 28/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 grudnia 2021 roku, na godzinę 11:00 (“NWZ”). Obrady NWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Załączniki:

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  zwołane na dzień 6 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. W DNIU 6 GRUDNIA 2021 ROKU

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Pobierz