BieżąceBieżące 2017Raporty

28/2017 “Rejestracja warunkowa 550.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

By 28 kwietnia 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 28/2017

28 kwietnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja warunkowa 550.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F w KDPW”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Spółce doręczono uchwałę nr 294/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 550.000 (pięciuse pięćdziesięciu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz oznaczenia ich kodem PLCTINT00018, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu Akcji serii F do obrotu na tym rynku regulowanym, na którym wprowadzone są inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCTINT00018.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie Akcji serii F Spółki nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i nie wcześniej niż w dniu wskazanym jako dzień wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

Przedmiotowa uchwała Zarządu KDPW nr 294/17 weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z póź. zm.).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz